Tôi nên lưu trữ mẫu ở đâu trước khi bưu điện đến nhận mẫu để gửi đi ?

Theo dõi